• Przechowalnia 0
 • Regulamin

  Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

  • 1. Postanowienia ogólne
  • 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  • 3. Warunki dokonywania zakupów
  • 4. Tryb postępowania reklamacyjnego
  • 5. Informacje dla Konsumentów
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży towarów przez Sprzedawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.dagdental.sklep2.pl
  2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
   1. Sprzedawca – DAGdentall Solna 15a, 52-500 Konin, NIP 6671121099; REGON 310339997 , adres e-mail:  dagdental@wp.pl
   2. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.dagdental.sklep2.pl.
   3. Klient  –  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie;
   4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
  1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
   1. posiadać połączenie z siecią internet zapewniające transmisję danych,
   2. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci internet. Wyłącznie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu,
   3. aktywne konto poczty e-mail.
  2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
   1. w przypadku korespondencji mailowej - aktywne konto poczty e-mail,
   2. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
  3. Zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1.
  4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Sprzedawcą a Klientem.
  5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  1. W ramach Sklepu oferowana jest sprzedaż towarów.
  2. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu dotyczące oferowanych do sprzedaży produktów, w szczególności ich opisy, specyfikacje, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  3. Do zawarcia umowy sprzedaży i dokonania zakupu produktu nie jest niezbędne utworzenie przez Klienta konta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu.
  4. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, Klient powinien wypełnić formularz, podając w nim następujące dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
   3. dane adresowe do wysyłki,
   4. numer telefonu,
   5. dane do faktury VAT (fakultatywnie, wyłącznie w przypadku żądania otrzymania faktury VAT).
  5. Wszystkie ceny uwidocznione w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  6. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest przesyłane przez Sklep na wskazany przez Klienta adres mailowy.  
  7. W przypadku niedostępności części lub całości przedmiotu zamówienia, Klient może podjąć decyzję o częściowej realizacji zamówienia, wydłużeniu czasu realizacji lub anulowaniu zamówienia.
  8. W przypadku, gdy prawdziwość lub rzetelność danych wprowadzonych do formularza przez Klienta budzi wątpliwości, Sklep może wstrzymać realizację zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. W tym celu Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.
  9. Termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę wynosi do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamówienie jest przez Sklep realizowane za pośrednictwem firm kurierskich.
  10. Klienta i Sklep wiąże cena towaru obowiązująca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  11. Koszty przesyłki zakupionego towaru na adres wskazany przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu obciążają Klienta, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej. Wysokość tych kosztów jest Klientowi przedstawiana w trakcie składania zamówienia i jest uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz metody płatności.
  12. W składanym zamówieniu Klient powinien dokonać wyboru formy płatności. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
   1. Płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy 24;
   2. Przelew na konto podane na stonie sklepu.
  13. Do zakupionego towaru dołączana jest faktura Vat marża stanowiąca potwierdzenie dokonania zakupu.
  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionej rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu lub wadliwości usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne i dochodzić roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
  2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
   1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego;
   3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
   4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  3. Reklamacje dotyczące zamówionych produktów lub usług mogą być składane:
   1. drogą mailową na adres dagdental@wp.pl;
   2. drogą pocztową na adres: DAGdentall, Solna 15a, 62-500, Konin
  4. Klient w reklamacji powinien wskazać: 
   1. swoje imię i nazwisko;
   2. dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer identyfikujący transakcję, login zarejestrowanego Użytkownika, datę złożenia zamówienia etc.);
   3. przedmiot reklamacji, jej przyczynę oraz, w zależności od okoliczności, dokumentację zdjęciową;
   4. dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem  po rozpatrzeniu reklamacji.
  5. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
  6. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
  7. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.
  8. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
  9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na własny koszt dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi.
  13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Jeżeli kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.

  Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej

  Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 4 poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy wojewódzkich inspektorach handlowych i tworzone są na podstawie umów o zorganizowaniu takich sądów, zawartych przez wojewódzkich inspektorów z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi konsumentów lub przedsiębiorców oraz innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi.

  Stałe polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawieranych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. W celu zainicjowania takiego postępowania konsument powinien skierować do takiego sądu polubownego odpowiedni wniosek o rozpatrzenie sporu. W takim wniosku należy dokładnie oznaczyć strony sporu (dane konsumenta i przedsiębiorcy będących stronami umowy) oraz przedmiot sporu. Do tak sporządzonego i podpisanego wniosku należy ponadto dołączyć jego odpis w celu doręczenia go stronie przeciwnej (przedsiębiorcy).

  Szczegółowe informacje na temat postępowania mediacyjnego przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi mogą Państwo znaleźć w siedzibach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na ich stronach internetowych.

  1. Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą

  Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może podjąć działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą. Postępowanie takie może zostać wszczęte na wniosek konsumenta lub z urzędu.

  W toku postępowania mediacyjnego wojewódzki inspektor zapoznaje przedsiębiorcę z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu. Wojewódzki inspektor może przy tym wyznaczyć stronom termin do polubownego zakończenia sprawy.

  Szczegółowe informacje na temat postępowania mediacyjnego przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej mogą Państwo znaleźć w siedzibach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na ich stronach internetowych.

  1. Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów

  Każdy konsument może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 ze zm.) do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:

   1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
   2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
   3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
   4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
   5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

  Dane teleadresowe do najbliższego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów można znaleźć w wyszukiwarce Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem http://uokik.gov.pl/kontakt.php.

  Dodatkowo od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 pod numerem telefonu 800 007 707 konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej Infolinii Konsumenckiej Federacji Konsumentów (szczegóły dostępne pod adresem http://www.federacja-konsumentow.org.pl/s,745,infolinia-konsumencka-800-007-707.html).

  • 6. Odstąpienie od umowy
  • 7. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi konsumentami
  • 8. Ochrona danych osobowych.
  1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z  wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
  2. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli banderola na urządzeniu jest uszkodzona i nie zgłosił tego faktu Sprzedającemu w momencie otrzymania towaru.
  3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli zakupiony towar nosi znamiona użytkowania wykraczające poza sprawdzenie poprawności jego działania.
  4. Zwracany towar należy odesłać na adres: DAGdentall, Solna 15a, 62-500 Konin
  5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym z tytułu rękojmi za wady rzeczy, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za rzecz oraz kosztów jej wysyłki. Odpowiedzialność Sprzedawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

  Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest DAGdentall, Solna 15a, 62-500 Konin. Dane te są wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w następujących celach:

  • realizacja umowy i dostarczenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wykorzystywane jest imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub siedziby; podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji umowy i dostarczenia zamówienia;
  • rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wykorzystywane jest imię, nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail lub adres korespondencyjny); podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji;

  Dane osobowe:

  • wykorzystywane do realizacji umowy i dostarczenia zamówienia - będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zamówienia i ewentualnych roszczeń z nim związanych oraz przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości;
  • wykorzystywane do rozpatrzenia reklamacji – będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji;

  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

  Każdy Klient ma prawo do złożenia do DAGdentall wniosku w sprawie:

  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.

  Administratorem danych osobowych w firmie jest jej właściciel – Ewa Przygońska.

  Szybki kontakt
  tel. 601 081 503
   e-mail: dagdental@wp.pl
   Znajdziesz nas:

   Tłumacz Google
   Akceptuję
   Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.